Privātuma politika

Termini un definīcijas

·         Dati (personas dati) -  jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu Datu subjektu, un pēc kuras to var nepārprotami identificēt; 

·         Datu apstrāde - jebkura ar Datiem veikta darbība;

·         Likums – LR Fizisko personu datu apstrādes likums;

·         VDAR - Eiropas Parlamenta Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK;

·         Apstrādātājs - fiziska vai juridiska persona, kura Kompānijas vārdā un uzdevumā apstrādā Datus;

·         Pārzinis - persona, kas nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus un apstrāda Datus saskaņā ar Normatīvo aktu prasībām;

·         Politika – šī Kompānijas Privātuma politika;

·         Kompānija – BONAMEUS SIA, reģ.Nr. 40203150825;

·         Klients – persona, kas saņem Kompānijas Pakalpojumus vai piesakās Pakalpojumiem, iesniedzot Kompānijai savus Datus;

·         Datu subjekts – Klients-fiziskā persona un Klienta-juridiskās personas PLG, Pārstāvji, direktori, dalībnieki, vadības struktūrvienību dalībnieki, darbinieki un citas ar Klientu saistītas fiziskās personas, kuru Dati nonāk Kompānijas rīcībā, sniedzot Pakalpojumus Klientam;

·         Pakalpojumi – Kompānijas sniegtie pakalpojumiem tās Klientiem;

·         NILLTFN – noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas noveršana;

·         NILLTFNL – LR Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas noveršanas likums;

·         PLG – Klienta patiesais labuma guvējs saskaņā ar NILLTFNL sniegto definīciju;

·         Pārstāvis – Klienta pilnvarotais pārstāvis, kas pārstāv Klientu attiecībās ar Kompāniju Pakalpojumu saņemšanas mērķiem;

·         Interneta vietne – Kompānijai piederošas interneta vietnes: www.bonameus.com, www.easy-home.lv, www.easy-home.es;

·         Politiski nozīmīga persona – NILLTFNL definēta politiski nozīmīga persona;

·         Sankciju saraksts - atbilstoši starptautiskajām tiesībām un Latvijas normatīviem aktiem attiecībā uz Sankciju subjektu noteiktu ierobežojumu, kurus pieņēmis Ministru Kabinets, Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija, saraksts, kas ir pieejams http://sankcijas.kd.gov.lv/;

Mērķis un uzdevumi

Šīs Politikas mērķis ir sniegt Kompānijas Klientiem informāciju par Datu apstrādes pamatprincipiem Kompānijā tās Pakalpojumu sniegšanas gaitā.

Kompānijas  Pakalpojumu jomas ir:

-          Juridiskie pakalpojumi;

-          Darbības atbilstības nodrošināšanas pakalpojumi;

-          Starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem;

-          Citi saistīti pakalpojumi pēc Klientu pieprasījuma.

 

Kompānija veic Datu subjektu Datu apstrādi saskaņā ar Likumu un Regulu.

 

Datu apstrādes pamatojums ir NILLTFNL prasību un citu regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī ar pakalpojumu sniegšanu saistītas darbības.

Klients var izteikt savu piekrišanu Politikai ar nodoma izmantot Kompānijas Pakalpojumus apliecināšanu jebkādā formā.

Gadījumos, kad noteiktu Datu apstādi uzliek par pienākumu normatīvie akti, Klientu piekrišana Datu apstrādei nav nepieciešama.

Klients ir tiesīgs atteikties sniegt Kompānijas pieprasītos Datus, bet šādā gadījumā Kompānija nevarēs nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu vai to sniegšanu pieprasītajā apjomā.

Politika tiek pārskatīta un atjaunota pēc nepieciešamības, informējot Klientus par veiktajām izmaiņām tieši sazinoties vai publicējot jauno Politikas versiju Interneta vietnē.

Datu iegūšanas avoti

Datus Kompānija var iegūt no Klienta, Datu subjekta vai no publiski pieejama un uzticama avota, informējot par to Klientu.

Klientam-juridiskajai personai ir pienākums iegūt pilnvaras no Datu subjektiem, kuru Datus tas atklāj Kompānijai, to Datu nodošanai un piekrišanas došanai to vārdā Kompānijai turpmākai Datu apstrādei. Klients, piekrītot Politikai, uzņemas pilno atbildību par šī nosacījuma ievērošanu un apņemas atlīdzināt Kompānijai jebkurus zaudējumus šajā sakarā, kas var izrietēt no Datu subjektu pretenzijām. 

Datu uzglabāšana

Datus saturošie dokumenti un cita informācija, kas iegūti ar nolūku veikt Klienta izpēti, tiek uzglabāti piecus gadus pēc tam, kad ir beigušās darījumu attiecības ar Klientu vai kad tika veikts gadījuma rakstura darījums.

Grāmatvedības dokumenti tiek glabāti atbilstoši LR likuma “Par grāmatvedību’’ prasībām, bet ne mazāks kā 5 gadus.

Dati var tikt glabāti arī ilgākajā laikposmā, ja tam ir likumiskais pamats un reālā nepieciešamība. Kompānija ir tiesīga uzglabāt atsevišķus Datus, ja tas ir nepieciešams tās likumisko interešu aizsardzībai, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos prasību noilguma termiņus.

Pēc uzglabāšanas perioda beigām Dati tik iznicināti drošā veidā no visiem datu nesējiem.

Piekļuve Datiem un Datu nodošana

Piekļuve Datiem ir atļauta tikai tiem Kompānijas darbiniekiem, kuru amata pienākumi ietver sevī datu apstrādi un tikai amata pienākumos noteiktajam apstrādes mērķim.

Kompānijas darbinieku pienākums ir nodrošināt Datu konfidencialitāti gan darba attiecību laikā, gan pēc to izbeigšanām.

Piekļuve Datiem ir atļauta arī Apstrādātājiem. Kompānija noslēdz līgumus ar Apstrādātājiem, kuros ir noteikta Datu apstrādes kārtība un paredzēta atbildība par šīs kārtības pārkāpumiem. Kompānija pārbauda visus Apstrādātājus un to Datu apstrādes atbilstību Kompānijas noteiktajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām. Apstrādātāji nav tiesīgi izmantot Datus citiem mērķiem un bez Kompānijas rakstiskas atļaujas saņemšanas piesaistīt citus Apstrādātājus vai nodot Datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

Pirms Datu nodošanas Apstrādātājiem Kompānija informē par to Klientu.

Dati var tikt  nodoti arī citām personām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Ja Datu nodošanas pienākumu uzliek normatīvie akti, Klientu piekrišana Datu nodošanai nav nepieciešama. 

Datu kategorijas, ko apstrādā Kompānija

·         Datu subjektu identificējoši dati:

 vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas identifikācijas numurs, deklarēta adrese;

 ·         Personas apliecinoša dokumenta dati:

 personas apliecinoša dokumenta dati un tā kopija;

·         Izpētes dati

ieskaitot, bet neierobežoties ar, informācija par līdzekļu izcelsmes avotu, ekonomisku darbību, saistību ar Politiski nozīmīgu personu vai Sankciju sarakstiem, nodokļu rezidenci un citām raksturojošām pazīmēm, kas ir nepieciešami NILLTFNL prasību izpildei Klientu identifikācijā un izpētē;

·         Kontaktinformācija

deklarētā un faktiskā adrese, e-pasts un tālrunis.

Datu apstrādes mērķi

·         Sīkdatņu izmantošana

ar nolūku uzlabot Interneta vietnes lietošanas ērtības. Sīkākā informācija ir atrodama Interneta vietnē: http://www.bonameus.com/cookies-lv un attiecas uz visām Kompānijas Interneta vietnēm;

·         Identifikācija

ar nolūku pārbaudīt Datu subjekta personību, izmantojot tā personas apliecinoša dokumenta Datus;

 ·         Līguma noslēgšana

ar nolūku noslēgt līgumu, uz kura pamata Klientam tiks sniegti Pakalpojumi;

·         Izpēte

ar nolūku veikt Klienta izpēti, lai noteiktu un noskaidrotu ar Klientu saistītos riskus, nodrošinātu NILLTFNL mērķa sasniegšanu un prasību izpildi;

 ·         Atgādinājumi un paziņojumi

ar nolūku atgādināt Klientam par  nepabeigtām darbībām vai neizpildītām saistībām, kas rodas saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu; par izmaiņām Kompānijas dokumentos, kas regulē attiecības ar Klientu un paziņot par jaunajiem Kompānijas sniegtajiem pakalpojumiem un komunicēt ar Klientu saistībā ar citiem mārketinga mērķiem. Apstiprinot savu piekrišanu Politikai, Klients lūdz Kompāniju izmantot Datus, kas satur kontaktinformāciju, saziņai ar Klientu augstāk minēto mērķu sasniegšanai;

·         Tiesisko pienākumu izpilde

ar nolūku izpildīt pienākumus, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem vai normatīvajiem aktiem.Kontakti

Saņemt papildus informāciju saistība ar šo Politiku vai atbildes uz citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Datu apstrādi, ir iespējams rakstot uz e-pastu: info@bonameus.com vai izmantojot Kontaktformu

Klientu tiesības

Datu subjektam ir normatīvajos aktos noteikās tiesības attiecībā uz Datu apstrādi.

Datu subjekta pieprasījums attiecībā uz tā tiesību īstenošanu ir izskatāms mēneša laikā pēc tās saņemšanas. Vajadzības gadījumā minētais laikposms var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem, informējot Klientu par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Ja Datu subjekta pieprasījums ir iesniegts elektroniskā formā, informācija, ja tas ir iespējams, arī tiek sniegta elektroniskā formā, izņemot, ja nav pieprasīts citādi. 

Informācija, ko sniedz Kompānija saistībā ar Datu subjekta pieprasījumu ir bezmaksas, izņemot zemāk noteikto.

Pieprasījuma nepamatota vai pārmērīga rakstura dēļ, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ,  Kompānija var pieprasīt saprātīgu samaksu vai atteikties izpildīt Datu subjekta pieprasījumu. Šajā gadījumā, Kompānija mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē to par darbības neveikšanas iemesliem.

·         Datu subjekta tiesības piekļūt infomācijai par saviem Datiem

Datu subjekts ir tiesīgs saņemt apstiprinājumu, vai attiecībā uz to tiek veikta Datu apstrāde, kā arī informāciju par apstrādātajiem Datiem un apstrādes nolūkiem.

Datu subjekts ir tiesīgs arī saņemt informāciju par savu Datu saņēmējiem, kam Dati tika izpausti pēdējo divu gadu laikā, un Datu uzglabāšanas laikposma noteikšanas kritērijiem, ja uzglabāšanas laikposms nav noteikts.

·         Tiesības labot Datus

Datu subjekts ir tiesīgs panākt neprecīzu vai neaktuālu Datu labošanu un papildināšanu.

·         Tiesības uz Datu dzēšanu

Datu sibjekts ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu Datu apstrādei un pieprasīt Datu dzēšanu, ja tie vairs nav nepieciešami to apstrādes nolūkiem un ja normatīvie akti nepieprasa Datu uzglabāšanu līdz tajos paredzētajam termiņam.

·         Tiesības ierobežot Datu apstrādi

Datu subjekts ir tiesīgs ierobežot Datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti pieprasa turpināt Datu apstrādi iepriekšējā apjomā.

 ·         Tiesības uz Datu pārnesamību

Datu subjekts ir tiesīgs saņemt Datus tālākai nodošanai citam Datu pārzinim vai pieprasīt, lai Kompānija pati aizsūta Datus citam pārzinim. Šīs tiesības neattiecas uz Datiem, kurus ģenerēja Kompānija uz Datu subjekta piekrišanas pamata, piemēram, Kompānijas iekšējas statistikas dati vai Klienta izpētes rezultāti.

·         Tiesības iebilst

Datu subjekts ir tiesīgs iebilst pret Datu apstrādi, kā arī atsaukt savu piekrišanu.

Ja Datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi par tā tiesību īstenošanu vai tam ir citas pretenzijas pret Kompāniju, kuras skar tā Datu subjekta tiesības, tam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.


 .